Licenční smlouva koncového uživatele


Následující podmínky použití a licencní smlouva koncového uživatele jsou smlouvou mezi vámi a spolecností ICQ Communications Limited (dále jen „smlouva“) a budou upravovat vaše používání služeb a nástroju spolecnosti ICQ vcetne softwaru pro rychlé zasílání zpráv pro pocítac a mobil, webových stránek ICQ, produktu, nástroju ICQ Toolbar, Tools a dalších aplikací spolecnosti ICQ, zásuvných modulu služeb, softwaru, komponentu a programu poskytovaného spolecností ICQ (souhrnne dále jako „služby ICQ“).
O aplikaci ICQ
Prípadné odkazy na „ICQ“ uvedené v této smlouve budou považovány za odkazy na spolecnost ICQ Communications Limited, její dceriné spolecnosti, následníky, postupníky a spríznené spolecnosti a také jakoukoli spolecnost, která prímo ci neprímo ovládá spolecnost ICQ Communications Limited, a všechny další dceriné spolecnosti této ovládající spolecnosti.
Vaše prohlášení
Prohlašujete a zarucujete, že máte odpovídající právní zpusobilost k uzavrení této smlouvy. Dále prohlašujete a zarucujete, že budete služby ICQ využívat pouze pro zákonné úcely a v souladu s touto smlouvou a prípadnými platnými zákony.
Rodice nebo zákonní zástupci
Rodice a zákonní zástupci, kterí chtejí svým detem dovolit používat služby ICQ, by jim meli pomoci vytvorit si svuj vlastní úcet ICQ a dohlížet na to, jak služby ICQ používají. Služby ICQ mohou zahrnovat obsah a funkce nevhodné pro deti. Je odpovedností rodicu a zákonných zástupcu, aby dohlédli na zpusob, jakým jejich deti využívají služby ICQ, a prípadne omezili používání služeb ICQ, které nejsou pro jejich díte vhodné.
Dodatecné podmínky
Používání nekterých služeb ICQ muže podléhat dalším podmínkám a pravidlum doplnujícím podmínky této smlouvy (dále jen „dodatecné podmínky“), a to spolecne s podmínkami této smlouvy a „podmínkami služeb“. Používáním uvedených služeb souhlasíte s tím, že budete tyto dodatecné podmínky dodržovat. V prípade rozporu mezi ustanovením této smlouvy a ustanovením dodatecných podmínek bude mít prednost ustanovení týkající se príslušné služby ICQ.
Preklad
Spolecnost ICQ nabízí lokalizované a preložené verze softwaru, služeb ICQ a této smlouvy. Berete na vedomí a souhlasíte s tím, že jakýkoli text v jiném než anglickém jazyce, který je soucástí služeb ICQ, podmínek a dokumentu ke službám ICQ nebo se jich týkající, je preklad originálního anglického textu a je poskytován pouze pro vaše pohodlí. Preložený text muže být neúplný nebo nepresný. Spolecnost ICQ nezarucuje presnost, správnost ani úplnost prekladu. V prípade nesrovnalostí mezi preloženým textem a puvodním anglickým textem má prednost anglický text.
Služby ICQ
Registrace. U nekterých služeb ICQ muže spolecnost ICQ požadovat, abyste se zaregistrovali nebo poskytli urcité informace, mimo jiné jméno, e-mailovou adresu, vek a telefonní císlo. Upozornujeme, že pokud se zaregistrujete do aplikace ICQ, mohou si vás ostatní uživatelé ICQ pomocí uvedených údaju najít. Uživatel, který si vás takto vyhledá, si vás poté muže pridat do seznamu kontaktu a zobrazit si vaši prítomnost online nebo offline. Aplikace ICQ poskytuje ruzná nastavení soukromí a zabezpecení, která zamezí nežádoucím osobám, aby vás kontaktovaly nebo zobrazily vaši prítomnost. Další informace najdete na stránkách pomoci spolecnosti ICQ v otázkách soukromí a zabezpecení na adrese xxx. Upozornujeme, že pokud používáte ICQ v mobilních zarízeních nemusí být nekteré funkce dostupné.

ICQ v mobilu. Pokud používáte urcitý software v mobilních zarízeních, muže od vás být vyžadováno, abyste spolecnosti ICQ poskytli svoje mobilní telefonní císlo. Pri používání softwaru v mobilních zarízeních muže spolecnost ICQ za úcelem shromaždování urcitých informací vyžadovat prístup k vašemu mobilnímu zarízení, vcetne podrobných údaju z vašeho adresáre. Tyto informace zahrnují jména a telefonní císla kontaktu uvedených v adresári vašeho mobilního zarízení. Spolecnost ICQ vás na základe takto shromáždených údaju informuje, že se nekterý kontakt z vašeho adresáre také zaregistroval k používání príslušného softwaru, informuje ostatní uživatele, že jste se zaregistrovali k používání softwaru, a zarazuje tak uživatele do vašeho seznamu kontaktu a umožnuje vám s nimi prostrednictvím softwaru komunikovat. Upozornujeme také, že spolecnost ICQ vám muže nabídnout funkci, díky které jsou vaše prihlašovací údaje uloženy ve vašem mobilním zarízení tak, abyste k aplikaci ICQ mohli být prihlašováni automaticky. Pokud vaše mobilní zarízení získá nekdo jiný (napr. pri krádeži), umožní funkce automatického prihlášení této osobe získat prístup k vašemu úctu ICQ. Pokud mobilní zarízení ztratíte nebo vám bude odcizeno, je vaší povinností neprodlene kontaktovat vašeho poskytovatele bezdrátového spojení, aby zabránil neoprávnenému používání mobilního zarízení.
Aktualizace
Služby ICQ nebo jejich libovolná cást vcetne libovolné verze softwaru nainstalované ve vašem pocítaci nebo mobilním zarízení mohou být spolecností ICQ dle jejího výhradního uvážení kdykoli z jakéhokoli duvodu nebo bez udání duvodu docasne nebo trvale zmeneny, aktualizovány, doplneny, omezeny nebo ukonceny bez predchozího oznámení (dále jen „aktualizace“).

Souhlasíte s tím, že ponesete rizika a uznáte bezúhonnost spolecnost ICQ v souvislosti se všemi dopady, které mohou aktualizace mít na vás i vaši schopnost používat zcela nebo cástecne software a služby ICQ, na komunikaci s tretími osobami nebo jejich možnost komunikovat s vámi.
Licence Spolecnost
ICQ vám tímto poskytuje nevýhradní, neprenosnou, omezenou licenci na používání softwaru (vcetne prípadných mobilních aplikací), který vám poskytla spolecnost ICQ (dále jen „software“), a príslušných služeb ICQ pro osobní a vnitrní firemní použití „TAK, JAK JE“ a na základe podmínek této smlouvy a podmínek služby.
Sít a nástroje vývojáru ICQ
Za úcelem obohacení webových stránek a aplikací ICQ o nové funkce vám spolecnost ICQ muže poskytnout prístup k síti vývojáru ICQ a urcitým vývojárským nástrojum (dále jen „nástroje“). Tyto nástroje zahrnují mimo jiné službu ICQ On-site a ukazatel stavu ICQ. Licence na nástroje je vám poskytnuta za základe podmínek této smlouvy (a prípadných dodatecných podmínek, vcetne xxx), a to výhradne pro osobní a vnitrní firemní úcely. Jakékoli jiné použití nebo pokus o použití techto nástroju pro komercní nebo jiné úcely vyžaduje zvláštní licenci od spolecnosti ICQ.
Omezení používání
Souhlasíte s tím, že nebudete (1) vytahovat informace ze služeb ICQ, provádet zpetný preklad, dekompilovat, rozkládat, pozmenovat, duplikovat, porizovat kopie, vytváret odvozená díla, distribuovat nebo poskytovat jiným osobám software, protokoly ICQ nebo jiné informace dostupné nebo prístupné ze služeb ICQ nebo libovolné cásti z nich odvozené nebo získané; (3) blokovat, deaktivovat nebo jinak ovlivnovat reklamu nebo jiné funkce, které predstavují nedílnou soucást softwaru a služeb ICQ; (4) pripojovat, používat, pokoušet se o pripojení nebo použití služeb ICQ jiným zpusobem pro libovolné komercní úcely.
Nesmíte vytváret software na základe jakékoli cásti služeb ICQ, zaclenovat jakékoli cásti služeb ICQ do libovolného softwaru nebo aktivovat komunikaci mezi službami ICQ a libovolnou jinou službou, pokud to není výslovne povoleno prostrednictvím xxx.
Služby ICQ smíte používat pouze pro zákonné úcely
Funkce, nabídky a obsah služeb ICQ smíte používat pouze pro zákonné úcely. Nesmíte (1) uvádet informace o jiných uživatelích s úmyslem vydávat se za tuto osobu, (2) porušovat práva libovolných osob na duševní vlastnictví, (3) uvádet urážlivé údaje nebo (4) odesílat nevyžádanou hromadnou elektronickou poštu nebo nevyžádané hromadné rychlé zprávy.
Materiály, které odesíláte nebo prenášíte
Ackoli zustáváte majitelem všech práv, nároku a podílu na všech informacích, dokumentech, obsahu, video (počítaje v to “snaps”) obrázcích, fotografiích nebo jiném materiálu (dále jen „materiál“) který se vytváří, odeslaném prostrednictvím aplikace ICQ nebo vystaveném ve službách ICQ, odesláním nebo prenesením techto materiálu poskytujete spolecnosti ICQ, jejím sprízneným spolecnostem, dceriným spolecnostem, postupníkum, uživatelum licence a dalším zmocnencum neodvolatelnou, trvalou, celosvetovou licenci na používání, k použití pro marketingové účely a akce, reprodukování, upravování, prodej, uložení, distribuci, zajištení distribuce, verejné nebo soukromé zobrazení, sdelování, verejné nebo soukromé predstavení, prenos, zajištení prenosu, vytvárení odvozených del a propagaci materiálu (které muže spolecnost ICQ dle svého uvážení upravovat a menit) prostrednictvím služeb ICQ a dalších produktu nebo služeb, které muže spolecnost ICQ urcit v libovolném nyní známém nebo pozdeji vynalezeném médiu, a to pro editacní, komercní, propagacní nebo veškeré jiné úcely. Souhlasíte s tím, že nebudete prostrednictvím služeb ICQ nebo do aplikace ICQ nacítat, prenášet, odesílat nebo zasílat materiály, které: (1) jsou urážlivé, škodlivé, vulgární, sexuálne vyzývavé nebo nezákonné, (2) nemáte právo prenášet podle jakéhokoli zákona, mimo jiné vcetne materiálu, které porušují patentová práva, práva na ochranné známky, právo na obchodní tajemství, autorská práva nebo jiná majetková práva nebo porušují jiná práva na soukromí nebo publicitu, (3) obsahují softwarové viry nebo jiný pocítacový kód, který muže být pro aplikaci ICQ nebo obecne pro uživatele internetu škodlivý, (4) predstavují nevyžádaný reklamní, propagacní materiál nebo jiné formy nevyžádaných nabídek, (5) jsou jakýmkoli zpusobem vydávány za autorství libovolné osoby, subjektu nebo predstavitele spolecnosti ICQ, (6) jakýmkoli zpusobem nebo formou shromaždují nebo ukládají osobní údaje jiných uživatelu nebo sbírá hesla ci názvy obrazovek, nebo (7) predstavují duverné, tajné nebo majetkové informace náležející nekomu jinému.
Spolecnost iCQ si vyhrazuje právo a výhradní rozhodovací pravomoc ohledne zverejnení smazání nebo odstranení materiálu nebo jejich cástí prenesených nebo zaslaných libovolným uživatelem na stránkách služeb ICQ. Potvrzujete, že vy (a nikoli spolecnost ICQ) jste výhradne odpovední za jakoukoli škodu vyplývající z porušení autorských práv, majetkových práv nebo jiných práv duševního vlastnictví nebo za jinou újmu nebo škodu vyplývající z toho, že jste odeslali jakékoli materiály a zobrazili je v aplikaci ICQ. Tímto ochranujete spolecnost ICQ pred veškerými žalobami tretích osob, které vyplývají z používání materiálu.
Dále jste srozumeni s tím, že vaše materiály mohly být otevírány, prohlíženy, ukládány nebo reprodukovány uživateli ICQ nebo jinými návštevníky služeb ICQ, a poskytujete k tomu oprávnení.
Chránená práva
Spolecnost ICQ vlastní práva duševního vlastnictví na služby ICQ a chránené databáze ICQ, mimo jiné vcetne komponentu a algoritmu ICQ a prístupu ke komplexu serveru služeb ICQ. Obsah služeb ICQ ani jejich libovolnou cást nesmíte menit, publikovat, prenášet, zobrazovat, úcastnit se jejich prevodu nebo prodeje, vytváret odvozená díla nebo techto služeb jinak využívat. Pokud není podle zákona o autorských právech výslovne povoleno jinak, nesmíte kopírovat, dále distribuovat, publikovat, zobrazovat nebo komercne využívat jakékoli materiály ze služeb ICQ bez výslovného povolení od spolecnosti ICQ. V pocítaci nelze ukládat žádnou cást obsahu služeb ICQ krome cástí k osobnímu a nekomercnímu použití.
ICQ, LOGO KVETINKY, SÍT ICQ anebo další produkty zde uvedené jsou ochrannými známkami nebo servisními znackami spolecnosti ICQ. Ostatní produkty a názvy spolecností nebo znacky mohou být ochrannými známkami nebo servisními znackami príslušných vlastníku. Tato smlouva vám neposkytuje výslovné ani odvozené povolení používat ochranné známky, servisní známky, názvy nebo loga spolecnosti ICQ, vcetne loga a kvetinky ICQ.
Pokud se domníváte, že vaše dílo bylo okopírováno a je v rámci služeb ICQ zprístupneno zpusobem, který predstavuje porušení autorských práv, na adrese xxx naleznete instrukce o tom, jak kontaktovat spolecnost ICQ.
Zásady ochrany soukromí
Spolecnost ICQ prijala v zájmu svých zákazníku zásady ochrany osobních údaju, které upravují zpusob zpracování a nakládání s osobními údaji, které spolecnost ICQ od uživatelu shromažduje. Aktuální znení techto zásad si mužete precíst na stránkách xxx. Používáním libovolné služby ICQ souhlasíte se shromaždováním, používáním a zverejnením informací spolecností ICQ, jak je uvedeno v aktuálne platných zásadách ochrany osobních údaju spolecnosti ICQ.
Monitorování
Pokud nebyly informace, ke kterým získáte prístup nebo je prijmete prostrednictvím služeb ICQ, vytvoreny spolecností ICQ, byly poskytnuty, zadány nebo zverejneny uživateli a spolecnost ICQ je nijak nekontroluje, neoveruje ani neschvaluje. Spolecnost ICQ má právo, avšak nikoli povinnost, monitorovat obsah dostupný pomocí služeb ICQ, aby overila soulad s podmínkami služeb ICQ a prípadnými dalšími provozními pravidly, která muže spolecnost ICQ cas od casu stanovit. Pokud jde o rychlé zprávy zasílané mezi uživateli, zamestnanci spolecnosti ICQ tyto zprávy nemonitorují, ale spolecnost ICQ muže používat urcité automatické pocítacové systémy a filtry pro skenování techto práv za úcelem omezení zasílání spamového nebo jiného nevyžádaného komercního obsahu prostrednictvím systému ICQ.
Výhradní odpovednost za obsah jejich zpráv zustává na strane uživatelu. Berete na vedomí a souhlasíte s tím, že spolecnost ICQ neprebírá a nemá žádnou odpovednost za jednání nebo nejednání v souvislosti s jakýmkoli chováním v rámci služeb ICQ.
Další služby
Služby ICQ obsahují prvky, funkce a nabídky tretích osob, které mohou poskytovat nebo odkazovat na urcité reference, funkce ci produkty tretích osob (dále jen „jiné služby“). Tyto jiné služby poskytuje spolecnost ICQ pouze pro vaše pohodlí. Jiné služby nejsou nijak rízeny spolecností ICQ a spolecnost ICQ není odpovedná za jejich obsah, za odkazy v nich obsažené ani za výkon, dostupnost ci kvalitu takovýchto služeb. Pokud se rozhodnete instalovat nebo používat takovéto jiné služby, muže se na jejich užívání vztahovat licencní smlouva, podmínky užívání a zásady ochrany soukromých údaju platné pro dané služby. Spolecnost ICQ nezarucuje, že informace zaslané prostrednictvím síte jiných služeb dosáhnou cíle nebo že údaje o príjemci ci odesílateli jsou správné nebo presné. Nabídku techto funkcí navíc nelze považovat za schválení jiných služeb ze strany spolecnosti ICQ. Spolecnost ICQ neschvaluje žádné služby ani produkty, které prípadne pomocí služeb ICQ inzerují tretí osoby. Spolecnost ICQ není v žádném prípade nikomu odpovedná za škodu vyplývající nebo zpusobenou vytvorením nebo používáním jiných služeb nebo informací ci materiálu, ke kterým je získán prístup nebo jsou doruceny pomocí jiných služeb.
Ustanovení o omezení záruk
SOFTWARE A SLUŽBY ICQ SE POSKYTUJÍ „TAK, JAK JSOU“. SPOLECNOST ICQ NEZARUCUJE A ODMÍTÁ TÍMTO VŠECHNY VÝSLOVNÉ NEBO ODVOZENÉ ZÁRUKY, MIMO JINÉ VCETNE ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI, NEPORUŠOVÁNÍ PRÁV TRETÍCH OSOB, VLASTNICKÝCH PRÁV, SPRÁVNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO URCITÝ ÚCEL, POKUD SE NA TYTO PODMÍNKY NEVZTAHUJE ZE ZÁKONA NEMOŽNOST JEJICH VYLOUCENÍ.

SPOLECNOST ICQ NEZARUCUJE ANI NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ NÁROKY OHLEDNE POUŽÍVÁNÍ, DOSTUPNOSTI NEBO SPOLEHLIVOSTI SOFTWARU NEBO SLUŽEB ICQ, POKUD SE NA TYTO PODMÍNKY NEVZTAHUJE ZE ZÁKONA NEMOŽNOST JEJICH VYLOUCENÍ. PREBÍRÁTE VEŠKERÉ RIZIKO SOUVISEJÍCÍ S VÝSLEDKY A VÝKONEM SOFTWARU A SLUŽEB ICQ.

Spolecnost ICQ nezarucuje, že všechny verze softwaru budou poskytnuty s obdobnou kvalitou a úrovní služeb, funkcí, funkcnosti a s možnostmi používat služby ICQ. Spolecnost ICQ nezarucuje, (1) že programy nebo informace nebudou infikovány viry, cervy, trojskými koni nebo jinými prvky vykazujícími kontaminující nebo škodlivé vlastnosti, (2) že informace dostupné v rámci služeb ICQ nebo jejich prostrednictvím nebudou obsahovat materiály vhodné pouze pro dospelé osoby nebo materiály, které mohou nekterí jednotlivci považovat za závadné, (3) že služby ICQ a funkce nebo služby provádené spolecností ICQ budou neprerušované nebo bezchybné, nebo (4) že závady na službách ICQ budou opraveny. Jste výhradne odpovední za izolování softwaru a informací, provádení protikontaminacních softwarových opatrení a jiných kroku, které zajistí, že software nebo informace, pokud jsou kontaminované nebo infikované, nepoškodí vaše informace nebo systém.

Upozornujeme, že služby a software ICQ, stejne jako vetšina internetových aplikací, jsou náchylné k ruzným bezpecnostním problémum, a je tedy nutné je považovat za nezabezpecené. Užíváním služeb ICQ a obecne internetu se mužete vystavovat ruzným rizikum, mimo jiné vcetne:
Vystavení závadnému materiálu a/nebo stranám, mimo jiné vcetne kontaminovaných souboru.
Neoprávneného zásahu do vašeho soukromí behem používání nebo v dusledku používání systému vámi nebo jinou osobou.
Navádení k nesprávné akci, odposlouchávání, sledování, hromadného rozesílání nevyžádaných zpráv, narušování hesel, obtežování, klamu, padelání, podvodu, elektronického narušování, poškozování, pocítacového pirátství, zpusobení chyb v pripojení (nuking), kontaminace systému, mimo jiné vcetne použití viru, cervu a trojských koní zpusobujících neoprávnený, poškozující nebo škodlivý prístup anebo vyhledávání informací a dat ve vašem pocítaci a jiných forem cinnosti, které mohou být dokonce považovány za nezákonné,
Neoprávneného odhalení informací a materiálu, které jste napsali nebo odeslali pomocí systému ICQ jiným uživatelum, široké verejnosti nebo jiným urcitým subjektum, kterým tyto informace a materiály nebyly urceny.
Možnosti, že se informace, data nebo zprávy nemusí dostat na místo urcení nebo se mohou dostat na nesprávnou adresu nebo k nesprávnému príjemci, který si je muže prohlížet.
Stahování viru nebo jiných souboru od jiných uživatelu, které mohou poškodit váš pocítac.
Možnosti zobrazení vaší IP adresy jinými uživateli.

Potvrzujete, že jste si vedomi rizik a omezení služeb ICQ a že prestože vám aplikace ICQ muže poskytnout urcité funkce zabezpecení a ochrany soukromí, jsou vám tyto poskytovány pouze pro vaše pohodlí a nemusí fungovat podle popisu nebo nemusí fungovat vubec.

Pokud se nechcete vystavit temto rizikum, doporucujeme vám služby ICQ nepoužívat. Dále nepoužívejte služby ICQ pro aplikace a úcely, které jsou „velmi duležité“ nebo mají „citlivý obsah“. Pro úcely tohoto odstavce „velmi duležité“ aplikace a úcely znamenají aplikace a jejich použití, které mohou zpusobit škodu. „Citlivý obsah“ znamená informace nebo data, u nichž nechcete, aby byly uživatelum na Internetu volne prístupné a obecne dostupné.
Omezená záruka
SPOLECNOST ICQ NEBUDE V ŽÁDNÉM PRÍPADE ODPOVEDNÁ ŽÁDNÉ OSOBE (i) ZA JAKÉKOLI NEPRÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, TRESTNÉ, NÁHODNÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY (MIMO JINÉ VCETNE ŠKOD V PRÍPADE ZTRÁTY OBCHODNÍHO ZISKU, PRERUŠENÍ PODNIKÁNÍ, ZTRÁTY PROGRAMU NEBO INFORMACÍ APOD.) NEBO JINÉ ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ JAKÝMKOLI ZPUSOBEM Z DOSTUPNOSTI, UŽÍVÁNÍ, SPOLÉHÁNÍ SE NA UŽÍVÁNÍ NEBO NEMOŽNOSTI POUŽÍVAT SOFTWARE, SÍT ICQ, RUZNÉ ADRESÁRE A REGISTRACE NEBO JINÉ INFORMACE, A TO I V PRÍPADE, ŽE SPOLECNOST ICQ BYLA NA MOŽNOST TECHTO ŠKOD UPOZORNENA, A BEZ OHLEDU NA FORMU TAKOVÉHO JEDNÁNÍ, TJ. NA ZÁKLADE SMLOUVY, PRECINU NEBO JINAK, (ii) ZA LIBOVOLNÉ NÁROKY, KTERÉ LZE PRICÍTAT OPOŽDENÍ, CHYBÁM, OPOMENUTÍM NEBO JINÝM NEPRESNOSTEM NEBO ŠKODLIVÝM VLASTNOSTEM NEKTERÝCH INFORMACÍ, (iii) ZA PRENOS NEBO DORUCENÍ VŠECH NEBO CÁSTI INFORMACÍ, ZA ŠKODY Z TOHO VYPLÝVAJÍCÍ NEBO TÍM ZPUSOBENÉ, NEBO ZA VÝSLEDKY DOSAŽENÉ POUŽITÍM TECHTO INFORMACÍ, NEBO (iv) V PRÍPADE, ŽE NEKTERÉ INFORMACE INFIKUJÍ NEBO KONTAMINUJÍ SYSTÉM NEBO INFORMACE UŽIVATELE. PROTOŽE NEKTERÉ STÁTY NEBO JURISDIKCE NEUMOŽNUJÍ VYLOUCENÍ NEBO OMEZENÍ ODPOVEDNOSTI ZA NÁSLEDNÉ NEBO NÁHODNÉ ŠKODY, BUDE ODPOVEDNOST SPOLECNOSTI ICQ V TECHTO STÁTECH NEBO JURISDIKCÍCH OMEZENA NA ROZSAH POVOLENÝ ZÁKONEM.

Odpovednost spolecnosti ICQ vyplývající z této smlouvy nebude v žádném prípade vyšší než (a) cástka, kterou jste zaplatili (pokud jste zaplatili) spolecnosti ICQ za software, nebo (ii) prumerný mesícní pristupovací poplatek, který jste zaplatili vaší místní telefonní spolecnosti nebo poskytovateli komunikacních služeb výhradne a konkrétne za prístup ke službám ICQ.
Celé riziko v souvislosti s kvalitou a výkonem služeb ICQ a jejich správností, primereností, úplností, presností, platností a kvalitou nebo správností jiných informací nese uživatel.
Jiný software a otevrený zdrojový kód Cásti softwaru mohly být vytvoreny s použitím softwaru nebo kódu tretí osoby, vcetne volne prístupných zdrojových projektu. V takových prípadech jsou licence a zdrojový kód k temto cástem specifikovány v dokumentu s autorskými právy nebo v jiných dokumentech dodávaných nebo spojených s dotycným softwarem. Informace o softwaru nebo zdrojovém kódu tretí osoby naleznete v cásti xxx. Jestliže se vám nepodarí stáhnout príslušný zdrojový kód, obratte se na xxx.
Zásady úctování
Obecná ustanovení. Pokud spolecnost ICQ výslovne neuvádí jinak, jsou vám služby ICQ poskytovány zdarma. Pokud byly uhrazeny nejaké platby za materiály, vybavení, produkty nebo služby, které se poskytují v balícku nebo nabízejí libovolnou soucást, nebo za prístup ke službám ICQ prostrednictvím libovolné platformy nebo síte (vcetne telefonních nebo komunikacních poplatku), potvrzujete, že tyto platby byly uhrazeny za nabízené vybavení, produkty, služby nebo prístup, nikoli za vlastní služby ICQ. Zásady úctování za ICQ Mobile. Ackoli spolecnost ICQ v soucasné dobe nezpoplatnuje používání služeb na mobilních zarízeních, upozornujeme, že pri používání služeb ICQ na mobilních zarízeních vám muže váš mobilní operátor naúctovat data nebo prístup k Internetu. Proto si pri používání služeb ICQ prostrednictvím vašeho mobilního zarízení overte prípadné poplatky u poskytovatele mobilních služeb.
Prémiové služby
Za používání urcitého prémiového nebo predplaceného obsahu, produktu nebo služeb (dále jen „prémiové služby“) nebo za prístup k nim v rámci služeb ICQ nebo jejich prostrednictvím mohou být úctovány poplatky navíc. Prémiové služby mohou podléhat dalším podmínkám, které doplnují tuto smlouvu. Abyste mohli získat prístup k prémiovým službám, musíte s temito dodatecnými podmínkami souhlasit.
Sdelení ze strany spolecnosti ICQ
Spolecnost ICQ muže posílat (i) oznámení o vašem používání služeb ICQ vcetne oznámení týkajících se porušení pravidel užívání, (ii) aktualizace a (iii) propagacní informace, a to na vaše císlo ICQ nebo na e-mailovou adresu, kterou jste poskytli v rámci služeb ICQ nebo jejich prostrednictvím. Další informace najdete v cásti Zásady ochrany soukromých údaju spolecnosti ICQ (k dispozici na xxx).
Ukoncení
Spolecnost ICQ muže kdykoli ukoncit platnost vašeho císla ICQ nebo prístup ke službám ICQ, zrušit, zmenit, pozastavit, vyradit ze seznamu, zavést jiné možnosti nebo funkce jiným uživatelum nebo nezverejnit císla ICQ nebo jiné informace o uživatelích uvedených v ruzných adresárích a seznamech ICQ z libovolných duvodu, mimo jiné vcetne toho, kdy má dle vlastního uvážení za to, že vaše užívání je neprijatelné, nebo v prípade, že jste se dopustili porušení této smlouvy nebo podmínek služeb ICQ). Spolecnost ICQ není povinna vás o ukoncení vašeho používání služeb ICQ varovat.
Podpora
Jste srozumeni s tím, že používání služeb ICQ je na vaše vlastní nebezpecí a že spolecnost ICQ neposkytuje jinou pomoc než informace zverejnené na webových stránkách ICQ na adrese xxx. Spolecnost ICQ nemá povinnost poskytovat vám opravy chyb, aktualizace, inovace, opravy závad a/nebo vylepšení softwaru nebo služeb ICQ.
Práva a opravné prostredky
Souhlasíte s tím, že úcelem této smlouvy není poskytnout a ani neposkytuje žádná práva nebo opravné prostredky jiné osobe než stranám této smlouvy. Také jste srozumeni a souhlasíte s tím, že tyto podmínky služeb ICQ vcetne vymáhání techto zásad ze strany spolecnosti ICQ nemají poskytovat a ani neposkytují žádná práva nebo opravné prostredky jiné osobe než spolecnosti ICQ. Berete na vedomí, že služby ICQ obsahují chránené a duverné informace a že zverejnení techto informací nebo zneužití služeb ICQ by pro spolecnost ICQ predstavovalo nenapravitelnou škodu, kterou nelze dostatecne odškodnit. Proto muže spolecnost ICQ navíc ke všem dalším zákonným opravným prostredkum, které jsou k dispozici, požadovat a dosáhnout za toto zverejnení nebo zneužití nebo hrozbu zverejnení nebo zneužití soudního príkazu.
Zmeny smlouvy
Spolecnost ICQ muže cas od casu zmenit podmínky této smlouvy s vydáním nové verze softwaru nebo bez nej. Pokud budete pokracovat v používáním služeb ICQ po dobu 30 dnu poté, co bylo oznámení o této zmene poprvé zverejneno v síti ICQ nebo na webových stránkách ICQ, vyjadrujete svuj souhlas s novou nebo revidovanou smlouvou. Na základe výše uvedeného dále souhlasíte s tím, že jste vázáni ustanoveními smlouvy, která je k dispozici na webových stránkách ICQ na adrese xxx, a to v prípade, že je tato licence oznacena pozdejším datem, než je datum licencní smlouvy, která je priložena k vašemu softwaru.
Elektronická oznámení
Používáním služeb ICQ souhlasíte s tím, že od spolecnosti ICQ budete elektronicky prijímat zákonne požadovaná oznámení vcetne oznámení, smluv, prohlášení nebo jiných informací souvisejících se službami ICQ (dále souhrnne jen „oznámení“). Souhlasíte s tím, že spolecnost ICQ vám muže obecne zasílat elektronická oznámení (i) e-mailem na e-mailovou adresu, kterou jste poskytli, nebo (ii) SMS (textovou zprávou) do vašeho mobilního zarízení, (iii) „místním“ oznámením, „systémovým“ oznámením nebo jinou formou oznámení v rámci libovolné služby ICQ nebo (iii) zverejnením oznámení na hlavní stránce nebo jiných stránkách príslušné služby. Souhlasíte s tím, že urcité doplnkové nebo vylepšené služby poskytnuté uživatelum ICQ mohou mít také své vlastní postupy oznamování. Dorucení oznámení od spolecnosti ICQ je úcinné odesláním ze strany spolecnosti ICQ bez ohledu na to, zda jste si sdelení po jeho dorucení precetli. Svuj souhlas s prijímáním oznámení mužete elektronicky stáhnout zrušením používání služeb ICQ nebo jeho prerušením.
Oznámení a výstrahy
Potvrzujete, že ruzné poznámky, oznámení a výstrahy dostupné v rámci služeb ICQ jsou poskytovány pouze pro vaše pohodlí. Jejich zverejnení nepredstavuje pro spolecnost ICQ povinnost poskytovat tyto poznámky, oznámení nebo výstrahy na kterémkoli míste nebo v libovolné funkci služeb ICQ.
Pretrvání
platnosti Ustanovení této smlouvy týkající se omezení užívání, omezení prohlášení a záruk, povinností odškodnení, duševního vlastnictví, prémiových služeb a rozhodného práva zustávají v platnosti i po ukoncení této smlouvy, vašeho užívání služeb ICQ nebo vašeho užívání prémiových služeb nebo prístupu k nim.
Výklad
Bude-li nekterá cást této smlouvy považována za neplatnou nebo nevymahatelnou, bude tato cást vykládána zpusobem, který je v souladu s príslušnými zákony tak, aby co nejblíže odpovídala puvodnímu zámeru smluvních stran. Zbývající cásti zustanou platné a úcinné v plném rozsahu.
Prevod práv
Spolecnost ICQ muže prevést, postoupit, poskytnout dílcí licenci nebo zastavit jakýmkoli zpusobem svá práva nebo povinnosti vyplývající z této smlouvy své dceriné spolecnosti, pobocce, nástupci nebo libovolné tretí osobe, aniž by vám to oznámila nebo získala váš souhlas. Svá práva nebo povinnosti vyplývající z této smlouvy nesmíte prevést, postoupit, prenést, poskytnout na ne dílcí licenci ani je jakýmkoli zpusobem zastavit. Nesmíte napríklad prevést, postoupit, prodat nebo nabídnout k prodeji císla ICQ ani nakupovat ci prijímat tato císla ICQ od tretích osob.
Rozhodné právo a soudní dvur
Tato smlouva a podmínky služeb se rídí a vykládají podle zákonu Spolecenství Virginie s vyloucením kolize právních predpisu. Upozornujeme, že vaše používání služeb ICQ muže podléhat jiným místním, státním, národním nebo mezinárodním zákonum. Výslovne souhlasíte s tím, že výhradní jurisdikcí pro prípadné žaloby nebo spory se spolecností ICQ nebo v souvislosti s vaším užíváním služeb ICQ budou soudy ve Virginii, a dále souhlasíte a výslovne poskytujete svuj souhlas s uplatnením osobní jurisdikce u soudu ve Virginii v souvislost se všemi takovými spory vcetne prípadných žalob zahrnujících spolecnost ICQ nebo její pobocky, dceriné spolecnosti, zamestnance, dodavatele, predstavitele, reditele, poskytovatele telekomunikacních služeb a poskytovatele obsahu.
Kontrola vývozu
Souhlasíte s tím, že budete dodržovat zákony pro kontrolu vývozu USA a další platné zákony v této oblasti a nebudete bez predchozího potrebného vládního oprávnení, které budete dodržovat, vyvážet, re-exportovat ani jinak prenášet, at elektronicky ci jiným zpusobem, obsah nebo software, jež jsou predmetem omezení techto zákonu v souvislosti s místem urcení ve státech, na které se tyto zákony vztahují, nebo v souvislosti s osobami, k nimž je vývoz, re-export nebo prenos podle techto zákonu zakázán. Dále souhlasíte s tím, že nebudete bez predchozího písemného vládního oprávnení odesílat na ICQ žádná data ani software, které nelze vyvážet, mimo jiné vcetne urcitých druhu šifrovacího softwaru.
Nadpisy
Nadpisy a titulky používané v této smlouve jsou vloženy pouze po vaše pohodlí a nemají vliv na význam a výklad této smlouvy.
Copyright (c) 1996 - 2017 ICQ Communications Limited. VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA